Bài Thực Hành & Bài Tập Homework CEH v9 & OWASP Web Hacking

Bài Thực Hành & Bài Tập Homework CEH v9 &   OWASP Web Hacking

Security365 / https://cehvietnam,com

– Các bạn quan tâm có thể xem demo tại kênh https://goo.gl/uMFtnu

CEH v9 &  OWASP CTF Lab /  CHFI CTF sẽ tổng hợp sau

Dear các bạn,

Sau đây là một số CTF bài tập của CEH v9 và CAST 612 / OWASP mà chúng ta sẽ xử lý trong các bài học Live và cả Homework… Các bạn xử lý hết mớ lab  này thì “nội công” sẽ thăng tiến ít nhiều đó nghe.

Riêng các CTF khác có đăng và tổng hợp tại trang http://antoanthongtin.edu.vn   dành cho CHFI BQT sẽ giới thiệu sau.

Quaora CTF , luyện skill C.1 và C.2 CAST 613 / OWASP http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-quaoar-vm-ctf-challenge.html
Quét và enum WordPress …
SickOS – Hệ điều hành bị bệnh ? http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-sickos-21-vm-ctf-challenge.html

Cách khai thác đúng hay …
Sedna , ctf hay về dò tìm bug, up shell, leo thang các kiểu … http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-sedna-vm-ctf-challenge.html
Droopy http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-droopy-vm-ctf-challenge.html
Hack Drupal, sau đó leo thang và bẻ khóa vega crypt (cryptography)

Kevgir http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-kevgir-vm-ctf-challenge.html
Scan với nmap, mò ra Joomla, quét với Joomscan, đổi password và quất nó

VulOS http:/ntoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-vulos-20-vm-ctf-challenge.html
Hack Docman SQLi

ACID http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-acid-vm-ctf-challenge.html
Dùng nhiều owasp dirbuster  , metasploit

PWN Lab http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/penetration-testing-in-pwnlab-ctf.html
Bị lộ file cấu hình, sau đó hack MySQl Server, có thể dùng để thay bài hack sql server trong chương 12
Hack the Seattle VM (CTF Challenge)  http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-seattle-vm-ctf-challenge.html
Bài tập tổng quát ………..
This is another article for Boot2Root series in CTF challenges. This lab is prepared by HollyGracefull. This is just a preview of the original lab which stimulates the Ecommerce web application which contains common security errors. Current vulnerabilities are listed below :
SQL Injection (Error-based)
SQL Injection (Blind)
Reflected Cross-Site Scripting
Stored Cross-Site Scripting
Insecure Direct-Object Reference
Username Enumeration
Path Traversal
Exposed phpinfo()
Exposed Administrative Interface
Weak Admin Credentials

Pentester Lab http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-pentester-lab-from-sql-injection_25.html

Có thể dùng cho bài scan với nikto, acunetix, hack lổi sql in và chèn shell get root

ZORM http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-zorz-vm-ctf-challenge.html
Bị upload file, nó upshell sau đó nó du2ngdirb để quetra

Padding Oracle http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-padding-oracle-lab.html

Tomboy , hack wordpress http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-tommyboy-vm-ctf-challenge.html

Breach CTF  http://www.antoanthongtin.edu.vn/2017/04/hack-breach-21-vm-ctf-challenge.html
rèn luyện skill về sqlmap

Các CTF mới trong năm 2017  khác 

https://www.vulnhub.com/?page=2  và Page 1
For a while now I’ve been maintaining a VM I with several vulnerable web apps already deployed:
  • bWAPP
  • Mutillidae (nowasp)
  • DVWA
  • Django.nV
  • Google Gruyere
  • Web for Pentester I (from pentesterlab.com)
The VM has Burp Suite free, chromium with a few extensions (including a proxy switcher) and sqlmap. There are a few suggested exercises in a text file on the desktop.
User credentials:
root // password
tux // password

Comments