Metasploitable 3 – Máy ảo phục vụ Hacking Webserver

Metasploiable 3 là một máy ảo cài hệ điều hành Windows Server 2008 R2 Standard được Rapid7 làm sẵn chứa các lỗ hổng để phục vụ cho việc thử nghiệm thâm nhập


Các bạn có thể đọc thêm thông tin từ trang của Rapid 7 (Tiếng Anh): tại đây
GitHub: https://github.com/rapid7/metasploitable3

Phần 1: Import máy ảo vào Vitural Box
Các bạn tải file máy ảo (.ova) tại đây: Link OneDrive
Hướng dẫn cho các bạn chưa biết

Phần 2: Khai thác các lỗ hổng
1. Apache Axis2
Ports: 8282 – HTTP
Vulnerability IDs: CVE-2010-0219
Modules: exploit/multi/http/axis2_deployer
Video DEMO
2. IIS – HTTP
Ports: 80 – HTTP
Vulnerability IDs: CVE-2015-1635
Modules: auxiliary/dos/http/ms15_034_ulonglongadd
3.ElasticSearch
Ports: 9200 – HTTP
Vulnerability IDs: CVE-2014-3120
Modules: exploit/multi/elasticsearch/script_mvel_rce
4. Apache Struts
Ports: 8282 – HTTP
Vulnerability IDs: CVE-2016-3087
Modules: exploit/multi/http/struts_dmi_rest_exec5.MySQL
Ports: 3306 – TCP
Modules: windows/mysql/mysql_payload
6. psexec
Ports:445 – SMB
        139 – NetBIOS
Modules:exploits/windows/smb/psexec
             exploits/windows/smb/psexec_psh
7. JMX
Ports: 1617 – TCP
Vulnerability IDs: CVE-2015-2342
Modules: multi/misc/java_jmx_server
Source : https://linuxteamvietnam.blogspot.com

Comments