(Security365) Khai thác bảo mật mới khiến hơn 9.000 bộ định tuyến Cisco RV320 / RV325 có thể bị hack trên toàn thế giới

(Security365) Khai thác bảo mật mới khiến hơn 9.000 bộ định tuyến Cisco RV320 / RV325 có thể bị hack trên toàn thế giới Nếu khả năng kết nối và bảo mật của tổ chức của bạn dựa trên bộ định tuyến Cisco RV320 hoặc RV325 Dual Gigabit VPN, thì bạn cần cài đặt ngay […]